តំណាងសម្ដេចតេជោ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មាណែត សម្ពោធព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំ និងសមិទ្ធផលនានា នៅខេត្តកំពង់ចាម