កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារវេទិការសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០២០