សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប ពាក់ព័ន្ធទូរលេខនៃអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិត និងអ្នករងរបួសដោយសារ បាក់រលំអគារនៅឯខេត្តកែបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០