នៅតាមស្ថាប័ន មន្ទីរ និងសាលារៀនទូទាំងខេត្តព្រៃវែង បានដាក់ពាក្យស្លោក អរគុណសន្តិភាពគ្រប់ទីកន្លែង