ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ស៥ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤