បទយកការណ៍ស្តីពី«ការច្នៃកាកសំណល់សំរាមធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា