ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ចាម ចាត់ទុកការអប់រំគឺជាអំណាចដែលអាចផ្លាស់ខ្លួនជីវិតបុគ្គលម្នាក់ៗ