ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាពលរដ្ឋ អបអរឆ្លងឆ្នាំសកល២០២០ នៅវិមានឯករាជ្យ ខេត្តព្រះវិហារ