បទយកការណ៍ស្ដីពី ឆ្លងឆ្នាំសកលក្រោមដំបូលសន្តិភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា  ៖ ដោយលោកស្រី សនសាវិន

https://www.youtube.com/watch?v=EPSa1G4svTM&feature=youtu.be