(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ជួបសំណេះសំណាលសូរសុខទុក្ខស្ត្រី ដែលទើបសម្រាលកូនមកពី ៩ភូមិ