(វីដេអូ)៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំនឹងអំពើពុករលួយ បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៥៣ អាណត្តិទី២