(វីដេអូ)៖ ក្រសួងផែនការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ២០២០-២០៣០