ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយពេលរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា