(វីដេអូ) ល្ខោនយីកេ ចំណងជើងរឿងព្រះមោគ្គលាន ឈុតកលបុត្រយកឪពុកម្តាយទៅសម្លាប់