កិច្ចប្រជុំបូកសរុបក្រុមការងារចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០១៩