ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីក្រោមឱវាទ