វិចារណកថា៖ រីករាយខួប២១ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដោយ ” នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ រីករាយខួប២១ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដោយ ” នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ”

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz