(វីដេអូ)​ កម្មវិធីអរុណសួស្តីកម្ពុជាប្រធានបទការវះកាត់កែសម្ភស្ស នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ថ្ងៃទី27.12.2019