ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ៖ បន្ទាត់ព្រំដែនមានសន្តិភាព មិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការ