(វីដេអូ) កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទនិយាយពីរំលឹកអ្នកបើកបរ១០ចំណុច ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងរបួស ថ្ងៃទី 27.12.2019