ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ៖ យើងបាននឹងកំពុងប្រែក្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់ឲ្យទៅជាតំបន់ទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍ