កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារវេទិការសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩