(វីដេអូ) កម្មវិធីភាវបនីយកម្មខ្មែរថ្ងៃទី 27.12.2019