ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ ចែកសាលកបត្រព័ត៌មានដីអាស្រ័យផលជូនប្រជាពលរដ្ឋ