ក្រសួងសាធារណការ បិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងដល់មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី២០១៩