គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្អសមុទ្រ បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ១០ឆ្នាំ