ក្រុមហ៊ុនចិនគ្រោងវិនិយោគសង់រោងចក្រកែច្នៃសំរាមជាថាមពលអគ្គិសនីនៅឯខេត្តបាត់ដំបង