ពិធីប្រគល់ទទួលប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា