បទយកការណ៍ស្តីពី« អ្នកជំនាញកសិកម្មផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដំណាំមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបង»

អគ្គនាយកដ្ឋនវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា