(វីដេអូ) នាទីកសិកម្ម ប្រធានបទការចិញ្ចឹមមាន់ក្រោមគម្រោងអាស្ពាយ ថ្ងៃទី25.12.2019