(វីដេអូ) កម្មវិធីអរុណសួស្តីកម្ពុជាប្រធានបទការវះកាត់កែសម្ភស្ស នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ថ្ងៃទី25 12 2019

https://youtu.be/EaZlwlXgMm0