ទទក ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

https://youtu.be/lo1QIxzTdFw