នាទីសួនកំណាព្យ៖ ក្អែកគោកត្រាប់តាមក្អែកទឹក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ក្អែកគោកត្រាប់តាមក្អែកទឹក

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ លោក ដួង សុខគា

សូត្រដោយ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី

កំដរខ្សែដៀវដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz