(វីដេអូ) កម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ប្រធានបទសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី25 12 2019