(វីដេអូ)កម្មវិធី យុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ ប្រធានបទ ៖ឱកាសយុវជន ក្នុងសង្គមសន្តិភាព ថ្ងៃទី25.12.2019