(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុន DAIKIN បើកសម្ពោធសាខាថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា