(វីដេអូ)៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រៀបចំការប្រឡងប្រជែង តាមប្រព័ន្ធ Online លើកដំបូងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង ឆ្នាំ២០១៩