(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំកិច្ចប្រជំុប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥