(វីដេអូ)៖ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប ប្រកាសថាធនាគារឈាមរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពុំមានដាច់ស្តុកនោះទេ