ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករខេត្តសៀមរាប ជាង១០០នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឈាម ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ ខេត្តសៀមរាប ប្រមាណជាង ១០០នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឈាម ដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឈាម នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ