ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ថ្ងៃទី២១ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា