សម្បទានិកចំនួន៤៣៣គ្រួសារ ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុស្របច្បាប់ នៅខេត្តក្រចេះ