រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងអាជ្ញាធរខេត្តកំពត សម្រេចការកសាងផ្លូវចូលសហគមន៍ទេសចរត្រពាំងសង្កែ ខេត្តកំពត