(វីដេអូ)៖ ចង់ទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុ អាចធ្វើដំណើតាមផ្លូវថ្មីបាន គឺមហាវិថីរាម ឆ្នេររាម និងជំទាវម៉ៅ