(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរលើស្ពានថ្មចាស់