(វីដេអូ)៖ ការជក់បារី និងផ្សែងបារី គឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បង ដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យមានអត្រាមរណៈភាពខ្ពស់នៅលើសកលលោក