(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលប្រារព្ធទិវាជាតិលើកទី១៣ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស១២ធ្នូ