(វីដេអូ)៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព គឺជាកត្តាជម្រុញដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច