(វីដេអូ)៖ ស.ស.យ.ក ខេត្តមណ្ឌលគិរី រៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជន តាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធី