រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បើកសន្និបាតបូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៩